3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Takim midis Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Prokurorisë së Përgjithshme

Në datën 2 tetor, Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në një takim në Prokurorinë e Përgjithshme mbi përmbushjen e detyrave të lëna nga “Udhëzuesi për 5 Prioritetet e Komisionit Evropian” të adresuara për Prokurorinë, në kuadër të dhënies së aksesit në bazat e të dhënave të regjistrave publikë, si një element i lidhur drejtpërdrejt me efektivitetin e ushtrimit të ndjekjes penale.

Ky takim u organizua me kërkesën e Prokurorisë së Përgjithshme në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit midis institucioneve tona. Organi i Prokurorisë ka evidentuar vështirësi në përmbushjen me sukses të veprimtarisë së punës së tij nga mungesa e procedurave lehtësuese të aksesit në informacion për raste hetimore në bazat e të dhënave të institucioneve të tjera. Në lidhje me këtë, organi i akuzës ka nisur bashkëpunimin me institucionet publike për t’u njohur me mundësitë e ofrimit të aksesit online nga ato institucione të cilat disponojnë baza të dhënash shtetërore. Në takimin midis dy Autoriteteve të Pavarura u ra dakord që Zyra e Komisionerit do të angazhohet në dhënien e mendimeve, të cilat prekin fushën e të dhënave personale në aktet që do të dërgohen për mendim, si dhe do të mbikëqyrë punën e institucioneve që do të lejojnë aksesin për sa i përket dokumentimit, masave të sigurisë, kryerjes së njoftimit përpara përpunimit të të dhënave, etj.