3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT I ZYRËS SË KOMISIONERIT

ALKETA KOJA

info@idp.al

+355 4 2237200

08002050

Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, kodi postar 1001, Tiranë

E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30

E premte: 08:00 – 14:00