3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

ORGANIKA

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

FunksioniNr. i punonjësveKategoria/Klasa
Gjithsej60 punonjës
I. Komisioneri 1I-F Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006, i ndryshuar
II. Kabineti(3)VKM. nr. 325/2023
Drejtor 1I-3
Këshilltar 1I-4
Zëdhënës 1I-4
III. Sekretar i Përgjithshëm 1I-2
IV. Njësia e Auditit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (2)
Inspektor 2 III-1
V. Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit(15)
Drejtor i Përgjithshëm 1I-4
V/I. Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës
Drejtor 1II-1
Inspektor 5III-1
V/II. Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave
Drejtor 1II-1
Inspektor 5III-1
V/III. Sektori për të Dhënat e Hapura dhe Konsultimin Publik
Inspektor 2III-1
VI. Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (20)
Drejtor i Përgjithshëm 1I-4
VI/I. Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit
Drejtor 1II-1
Inspektor 6III-1
VI/II.Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave
Drejtor 1II-1
Inspektor 6III-1
VI/III.Drejtoria e Mbikëqyrjes në Fushën e Drejtësisë Penale dhe Sigurisë Publike
Drejtor 1 II-1
Inspektor 4III-1
VII. Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Integrimit (7)
Drejtor 1II-1
VII/I Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative
Shef sektori 1III-1
Inspektor 2III-1
VII/II Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Shef sektori 1III-1
Specialist 2IV-1
VIII. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës  (11)
Drejtor 1II-1
VIII/I. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrdhënieve me Publikun
Shef sektori 1III-1
Specialist IT 1IV-1
Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës 1IV-1
Specialist për marrëdhëniet me publikun 1 IV-1
Nëpunës informacioni 1Kl. II (VKM nr. 326/2023)
VIII/II. Sektori i Shërbimeve dhe Financës
Shef sektori (person përgjegjës për prokurimet) 1III-1
Specialist financë - buxhet/shërbime 1IV-1
Specialist redaktor/protokoll/arkiv 1IV-2
Magazinier/shofer 1Kl. V (VKM nr. 326/2023)
Punonjës pastrimi 1Kl. I (VKM nr. 326/2023)