3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI TË ZYRËS SË KOMISIONERIT

 1. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, datë 16.08.2010;
 2. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ministrisë së Drejtësisë, datë 17.09.2010;
 3. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 24.01.2011;
 4. Deklarata mbi Bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Shqipërisë dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Kosovës, 09.11.2011;
 5. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 25.01.2011;
 6. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, datë 19.04.201;
 7. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në Malin e Zi dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në Shqipëri, datë 19.05.2011;
 8. Deklaratë mbi bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maqedonisë dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të Republikës së Shqipërisë, datë 30.11.2011;
 9. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Shqipërisë, Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Bullgarisë, Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Kosovës dhe Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në Malin e Zi, datë 26.09.2012;
 10. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, datë 11.07.2012;
 11. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Prokurorisë së Përgjithshme, datë 18.05.2012;
 12. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Shërbimit Shtetëror të Ukrainës mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 27.07.2012;
 13. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve, datë 26.12.2012;
 14. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privat, datë 06.05.2013;
 15. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike, datë 11.02.2014;
 16. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe University of New York Tirana, datë 22.01.2014;
 17. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit, datë 06.03.2014;
 18. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë, datë 10.06.2014;
 19. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë, datë 12.06.2014;
 20. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Garantes/ Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës Italiane dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Shqipërisë, datë 10.02.2015;
 21. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qendrës Kombëtare të Liçensimit, datë 12.10.2015;
 22. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, datë 12.10.2015;
 23. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, datë 08.04.2015;
 24. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, datë 23.09.2015;
 25. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Universitetit të Tiranës, datë 14.12.2016;
 26. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 12.03.2018;
 27. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 24.04.2017;
 28. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, datë 02.03.2017;
 29. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, datë 25.01.2018;
 30. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit, Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, datë 23.11.2018;
 31. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Shqipërisë dhe Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Lirisë së Informacionit të Baden Wurttemberg, datë 04.09.2018;
 32. Planveprim në kuadrin e nënshkrimit dhe zbatimit të Marrëveshjes për bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe EUROJUST ndërmjet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale, datë 25.02.2019;
 33. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Organizatës jo-fitimprurëse, Shoqatës “Together for Life”, datë 17.01.2020, (me afat 3 vjeçar);
 34. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, datë 29.12.2020.
 35. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës, datë 21.04.2022.
 36. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maltës, më datë 12.09.2022.
 37. Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Institutit të Nxënësve që nuk Dëgjojnë dhe Institutit të Nxënësve që nuk Shikojnë “Ramazan Kabashi”, më datë 21.12.2022.