3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

DREJTORITË

Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorive; lista e punonjësve; arsimi dhe kualifikimet e drejtuesve.
Struktura/DrejtoriaArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CVDetyrat funksionale
KABINETI

Drejtor

Këshilltar

Zëdhënës


Besa Velaj (CV)

... (CV)

Redi Skënderaj (CV)

Bën organizimin e punës dhe ndjek korrespondencën hyrëse e dalëse.
Kabineti asiston Komisionerin në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së tij. Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për realizimin e detyrave dhe koordinimin e tyre në funksion të raportimit tek Komisioneri.


SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
... (CV)
Njësia e Auditit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Inspektorët:...
...
DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT


Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Monitorimit të Programeve të Transparencës

Drejtor


Inspektorët:

Drejtoria e Vlerësimit të Ankesave

Drejtor

Inspektorët:

Sektori për të Dhënat e Hapura dhe Konsultimin Publik

Inspektorët:

Elona Hoxhaj (CV)Emerlinda Pema (CV)

Alketa Koja
Klea Keçani
Segi Berberi
...
...
... (CV)

Andi Meçi
Eneida Bardhoshi
Entela Mollaj
Silvi Skënderaj
...

Alketa Sata
...

Garantimi i të drejtës për informim nëpërmjet monitorimit të punës së autoriteteve publike gjatë zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, kryerjen e sondazheve, dhënien e rekomandimeve, bashkëpunimin me autoritetet publike, trajtimin e ankesave, kryerjen e inspektimeve deri në vendosje të sanksioneve për shkeljet e konstatuara.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Drejtor i Përgjithshëm


Drejtoria e Ankesave dhe Harmonizimit

Drejtor


Inspektorët:Drejtoria e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave

Drejtor


Inspektorët:Drejtoria e Mbikëqyrjes në Fushën e Drejtësisë Penale dhe Sigurisë Publike

Drejtor

Inspektorët:

Pjerina Gaxha (Mema) (CV)
Meri Kujxhija (CV)

Enida Malaj
Erik Veizi
Fiona Bajraktari
Redi Londo
Ueda Harizi
Xheni Truma

Rigers Boduri (CV)

Ana Bushi
Anjeza Dervishaj
Egla Lamaj
Eldi Sherifi
Eneda Moçka
Evi Rakipi


Renata Neli (CV)

Klark Radoniqi
Desara Avdulaj
Indrit Elezi
...

Garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale nëpërmjet trajtimit të ankesave, kërkesave për transferim ndërkombëtar dhe kryerjes së njoftimit nga kontrolluesit. Kryerja e hetimit administrativ në kontrollues publik e privat, mbi realizimin e përpunimit të të dhënave personale sipas kërkesave të ligjit, trajtimi i rasteve/praktikave të adresuara nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Integrimit

Drejtor

Sektori Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative

Shef sektori

Inspektorët:


Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shef sektori

Specialistët:Blerta Xhako (CV)
Alketa Macukulli

Merisa Çeloaliaj
Pamela Beleraj
...

Denada Hysi
...

Zhvillimi i kuadrit ligjor në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Mbështetje dhe koordinim i gjithë veprimtarisë së punës së Zyrës së Komisionerit. Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore në kuadrin institucional. Promovimi i praktikave më të mira të komunikimit me publikun dhe median në mbrojtje të të drejtave të individit si dhe identifikimi në nivel të lartë i Zyrës së Komisionerit në arenën ndërkombëtare në kuadër të integrimit evropian.

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Drejtor

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun

Shef sektori

Specialist IT

Specialist i burimeve njerëzore/analist i punës

Specialist për marrëdhënien me publikun

Nëpunës informacioni

Sektori i Shërbimeve dhe Financës

Shef sektori (personi përgjegjës për prokurimet)

Specialist financë-buxhet/shërbime

Specialist redaktor/protokoll/arkiv

Magazinier/shofer

Punonjës pastrimiLindita Morina (CV)
Irma Arapi

Almir Kapidani

Malvina Tagani


Brikena Tepelena


Marsela Dede
Dejvis Hebibasi


Lindita Xhakaj


Brizeida Veliaj


Arben Berberi

Albina Salku

Mbështetje, organizim, krijimi i kushteve të brendshme, nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv, efiçent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar që politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore të ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit, si dhe në procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore. Siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korespondencës brenda e jashtë insitucionit.

Gjithsej 60 punonjës