3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Zyra e Komisionerit bashkëpunon me ICE

Në Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u zhvillua një takim pune me znj. Gabriella Lombardi, drejtuese e ICE (Agjencia Italiane për Tregtinë me Jashtë). Në të u diskutua për rrugët e mundshme të bashkëpunimit dypalësh me interes të ndërsjelltë, në fushat e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të drejtës për informim.

Zyra e Komisionerit bëri një panoramë të përgjithshme të kuadrit ligjor shqiptar dhe kompetencave të saj. Palët ranë dakord të vijojnë kontaktet dhe të shkëmbejnë informacionin e nevojshëm mes tyre, sidomos, në drejtim të procesit të njohjes së kompanive italiane me përmbushjen e detyrimeve ligjore në vendin tonë.

ICE është një institucion shtetëror në varësi të Ministrisë Italiane të Zhvillimit Ekonomik. Agjencia zhvillon dhe promovon marrëdhëniet ekonomiko-tregtare të këtij vendi në botë, duke asistuar dhe këshilluar kompanitë për mundësitë e biznesit në tregje të ndryshme.