3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca rajonale në Dibër për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Peshkopisë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes vendore të qarkut të Dibrës dhe nga Prefektura; organet e drejtësisë; institucionet qendore në nivel vendor; shoqëria civile; media, etj. Konferencat rajonale janë zhvilluar në të gjithë territorin e vendit.

Z. Besnik Dervishi, në fjalën e tij vlerësoi risitë që ka sjellë ligji “Për të drejtën e informimit” në ndryshimin e mentalitetit dhe kulturës së administratës publike. “Çdo dokument, pikërisht se është zyrtar, duhet të jetë publik” – theksoi Komisioneri, i cili tha se “e konsideron të rëndësishëm angazhimin e institucioneve shtetërore dhe bashkëpunimin me to për adresimin e problematikave që ndeshen gjatë zbatimit të ligjit”. Nga ana tjetër, Zyra e Komisionerit vlerëson, se ka ardhur koha që programet e transparencës të përmirësohen për të reflektuar specifikat e Autoriteteve Publike. Njëkohësisht, duhet të forcohet roli i koordinatorit për të drejtën e informimit në përmbushjen e plotë të detyrimeve në procesin e trajtimit të kërkesave të qytetarëve.

Zyra e Komisionerit mbajti një prezantim për të pranishmit duke i njohur ata në mënyrë të detajuar me komponentët e këtij ligji, me funksionimin e Autoritetit tonë dhe me raste praktike. Prezantimi shërben si një udhërrëfyes në procesin e trajtimit të kërkesave të qytetarëve. U vlerësua me rëndësi hartimi, plotësimi me sa më shumë informacion dhe përditësimi i programit të transparencës nga Autoritetet Publike. Zyra e Komisionerit prezantoi edhe funksionet e portalit pyetshtetin.al si një platformë informuese për qytetarët.