3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca e 10-të e Komisionerëve për të Drejtën e Informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të të Drejtës për Informim zhvilluar në muajin shtator. Punimet e Konferencës trajtuan çështjet e transparencës dhe të drejtës për informim.

Konferenca e vitit 2017 u organizua bashkërisht nga Komisioneri i Informimit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Komisioneri i Informimit të Skocisë.

Në këtë Konferencë, Zyra e Komisionerit dha një kontribut të veçantë në seksionin e mbyllur me titull “Sfidat e Autoriteteve të reja të të drejtës për informim”. Në fjalën e mbajtur, znj. Ardita Shehaj, Drejtor i Drejtorisë për të Drejtën e Informimit, diskutoi me të pranishmit mbi funksionimin e Zyrës së Komisionerit, rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të ushtruar të drejtën për informim, pavarësinë institucionale dhe mbështetjen buxhetore. Në përfundim të Konferencës të 10- të Komisionerëve për të Drejtën e Informimit, u miratua Rezoluta “E drejta për akses në informacion dhe llogaridhënia për shërbimet publike”.