3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Udhëzues për përpunimin e të dhënave personale në sektorë specifikë në kuadër të masave kundër COVID-19

Zyra e Komisionerit, në vijim të publikimit të “Udhëzuesit për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19”, i cili përmban disa orientime të rëndësishme për kontrolluesit publik dhe privat lidhur me respektimin e parimeve dhe kritereve ligjore të përpunimit të të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19, si dhe në përgjigje të interesit dhe shqetësimit të shtuar publik – qoftë nëpërmjet artikulimit mediatik apo pyetjeve të drejtpërdrejta të qytetarëve të caktuar – sa i përket fushave specifike të përpunimit të të dhënave personale (veçanërisht, të atyre që lidhen me shëndetin), nëpërmjet këtij Udhëzuesi, sjell në vëmendjen e çdo pale të interesuar disa aspekte konkrete në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në sektorë të caktuar.

Udhëzues për përpunimin e të dhënave personale në sektorë specifikë në kuadër të masave kundër COVID-19