3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Transparenca proaktive, monitorim i njësive të vetëqeverisjes vendore

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka monitoruar Programet e Transparencës të njësive të vetëqeverisjes vendore për vitin 2020. Në një seancë dëgjimore të realizuar nëpërmjet platformave online, për shkak të situatës me pandeminë COVID-19, u trajtuan gjetjet e këtij monitorimi me pjesëmarrjen e kryetarëve apo përfaqësuesve të tyre, si dhe koordinatorëve nga 61 bashkitë e vendit.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka miratuar Programin Model të Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore, i cili është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga 61 bashkitë e vendit prej janarit 2019. Transparenca proaktive nëpërmjet publikimit të informacioneve në Programin e Transparencës kërkon një impenjim të Autoriteteve Publike për ta përditësuar dhe plotësuar atë me informacion në mënyrë të vazhdueshme.

Ftoj njësitë e vetëqeverisjes vendore që pasi të njihen me këtë Raport Monitorimi të marrin masat e domosdoshme për përmbushjen e mangësive të evidentuara në të” – vlerësoi Komisioneri, z. Besnik Dervishi, në fjalën e tij.

Raporti i monitorimit i Zyrës së Komisionerit është bazuar në 4 tregues vlerësimi: publikimi i Programit të Transparencës; publikimi i “Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve” (përditësimi i vitit 2020); të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit, si dhe instalimi i “Regjistrit elektronik për kërkesat dhe përgjigjet për të drejtën e informimit” (REKPDI). Plotësimi dhe përditësimi i informacionit me karakter publik në Programet e Transparencës, përveçse një detyrim ligjor, është mjaft i rëndësishëm për bashkitë për natyrën e veprimtarisë së tyre në raport me shërbimet dhe informimin e qytetarëve.

Në konkluzion të këtij Raporti, Zyra e Komisionerit thekson se në krahasim me vitin 2019 kemi një rënie të transparencës proaktive tek njësitë e vetëqeverisjes vendore në 3 elementët e parë të metodologjisë së zbatuar. Zyra e Komisionerit do të vlerësojë në vijimësi reagimin e çdo njësie të vetëqeverisjes vendore në lidhje me transparencën proaktive dhe përmbushjen e plotë të detyrimeve ligjore.