3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Webinar-i IX për njohjen e legjislacionit të ri të mbrojtjes së të dhënave me përfaqësues të profesioneve të lira

Në kuadër të zbatimit të Projektit të Binjakëzimit “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e BE”, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi webinar-in e 9-të.

Trajnimi (dissemination event) kishte në vëmendje prezantimin e legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale të përafruar me GDPR dhe me Direktivën e Policisë, si dhe detyrimet që burojnë nga përmbushja e tij në raport me veprimtarinë që ushtrojnë avokatët, noterët dhe ndërmjetësit gjyqësor. Nëpërmjet krahasimit me shembuj nga zbatimi në praktikë në vendet e BE, aktiviteti kishte në fokus garantimin e plotë të të drejtave të qytetarëve në procesin e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale kur ata marrin këto shërbime.

Trajnimi u zhvillua nga ekspertë të partnerit të zbatimit të Projektit të Binjakëzimit, CSI-Piemonte në Itali dhe të Zyrës së Komisionerit.