3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Udhëzuesi “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatave zgjedhore”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale e konsideron të rëndësishëm diskutimin për adresimin e sfidave elektorale në epokën digjitale, ushtrimin e të drejtës së votës nga qytetarët shqiptarë, në harmoni me garantimin e një tjetër të drejte e lirie themelore, mbrojtjen e të dhënave personale.

Për këtë qëllim, Zyra e Komisionerit ka hartuar Udhëzuesin “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatave zgjedhore”, i cili u prezantua në një aktivitet me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të pavarura, organizatave të shoqërisë civile dhe medias. Ky dokument ka për qëllim të orientojë subjektet zgjedhore mbi mënyrën se si të garantojnë mbrojtjen e të dhënave personale të votuesve gjatë periudhës së fushatës zgjedhore. Realizimi i një procesi transparent zgjedhor nënkupton zbatimin rigoroz jo vetëm të legjislacionit specifik, por edhe të atij të fushës së përgjegjësisë së Zyrës së Komisionerit.

Në fjalën e tij, Komisioneri, z. Besnik Dervishi, theksoi se zbatimi i parimeve dhe kritereve të mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve ndihmon në forcimin e integritetit të zgjedhjeve dhe ruajtjes së besimit te proceset demokratike në epokën digjitale. “Përpunimi i paligjshëm i tyre, mund të pengojë dialogun politik dhe ndikon negativisht tek e drejta e shprehjes së lirë politike. Subjektet zgjedhore, në kuptim të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, konsiderohen kontrollues, duke mbledhur e përpunuar informacion personal të zgjedhësve. Këta aktorë zgjedhor, vetë apo nëpërmjet palëve të treta, bëjnë fushatë/propagandë duke përdorur mënyra e mjete të ndryshme komunikimi. Kjo veprimtari rregullohet nga Kodi Zgjedhor, por trajtimi i të dhënave personale, duhet, domosdoshmërish, të jetë në përputhje me parimet dhe kriteret e legjislacionit në fuqi të kësaj fushe. Duke qenë se fushatat zgjedhore kanë evoluar dhe tashmë vihen në përdorim edhe mjete automatike/teknologji digjitale, subjektet zgjedhore kanë mundësi të “shënjestrojnë” (targetojnë) kategori të caktuara votuesish, masivisht dhe gjithnjë e në mënyrë më të sofistikuar. Asnjë ndikim apo presion i padrejtë nuk duhet ushtruar nga subjektet zgjedhore mbi zgjedhësit që të japin të dhënat personale ose të deklarojnë preferencat e tyre politike ose për kandidatë të caktuar”.

Në fjalën e tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi, vlerësoi maksimalisht bashkëpunimin mes dy institucioneve për garantimin e të drejtave të qytetarëve, si dhe dokumentin e Udhëzuesit që u prezantua në këtë tryezë. “Shpresoj se partitë politike dhe subjektet zgjedhore në fushatë do t’i respektojnë termat e këtij Udhëzuesi, pasi askush nuk i zotëron të dhënat personale të zgjedhësve, pasi këto të dhëna i takojnë vetëm shtetasve dhe asnjë partie politike në veçanti. KQZ do ta përcjellë Udhëzuesin te çdo KZAZ dhe çdo komision qendre votimi për të garantuar edhe më tej mbrojtjen e të dhënave personale të shtetasve që do të votojnë në Zgjedhjet Vendore të datës 14 maj 2023” – theksoi ai.

Udhëzuesi mbështetet në legjislacionin e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, praktikën ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar të kësaj fushe. Respektimi i rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale është thelbësor për të ruajtur besimin e qytetarëve, duke u garantuar kontrollin mbi të dhënat e tyre personale gjatë përpunimin për qëllime zgjedhore dhe duke siguruar mbarëvajtjen e procesit në të gjitha fazat e tij. Duke marrë në konsideratë rreziqet e mundshme që mund të sjellë përpunimi i paligjshëm i të dhënave personale, Zyra e Komisionerit inkurajon të gjithë subjektet zgjedhore të zbatojnë dispozitat e legjislacionit në fuqi të kësaj fushe gjatë fushatës zgjedhore.

Udhëzuesin e konsultoni në këtë lidhje