3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Gjirokastër

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi në qytetin e Gjirokastrës një aktivitet me 3 komponentë: për ndërgjegjësimin e qytetarëve, takim me përfaqësues të institucioneve që ushtrojnë veprimtarinë në këtë qark, si dhe shkëmbimin e praktikës së mirë në kuadër të transparencës me publikun.

Gjatë ditës së parë, me fokus ndërgjegjësimin e qytetarëve, stafi i Zyrës së Komisionerit bashkëbisedoi për t’iu shpjeguar ushtrimin e të drejtave të tyre në fushën e aksesit në informacionin/dokumentacionin publik, në atë të mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe shpërndau botime të ndryshme.

Ditën e dytë, në bashkëpunim me Prezencën në Shqipëri të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), u zhvillua takimi njohës e ndërgjegjësues për zbatimin e detyrimeve të legjislacionit për të drejtën e informimit dhe atij për mbrojtjen e të dhënave personale. Në këtë aktivitet morën pjesë, Komisioneri, z. Besnik Dervishi, zyrtari i lartë ligjor i OSBE, z. Mauro Puzzo, Kryetari i Bashkisë Gjirokastër, z. Flamur Golemi dhe përfaqësues të autoriteteve të ndryshme publike të këtij qarku.

Ky takim rajonal kishte si qëllimi prezantimin e kuadrit rregullator për të dy fushat e përgjegjësisë së Zyrës së Komisionerit, ashtu si dhe veprimtarinë monitoruese e mbikëqyrëse për zbatimin e tyre. Gjithashtu, vëmëndje iu kushtua risive që do të sjellë legjislacioni i ardhshëm kombëtar për mbrojtjen e të dhënave personale, që transpozon tërësisht Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian (GDPR), si dhe ndryshimeve e përmirësimeve të ligjit “Për të drejtën e informimit”.

Në përfundim të aktiviteteve në këtë qytet, Komisioneri Dervishi iu bashkua stafit të Bashkisë Gjirokastër në takime me qytetarë, për të ndarë eksperiencën më të mirë në transparencën proaktive dhe trajtimin e kërkesave për informacion sipas standardeve ligjore.