3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Transparencë për mirëqeverisje

Transparencë për mirëqeverisje

Në kuadër të Ditës për të Drejtën e Informimit, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, organizuan një aktivitet për të nxitur transparencën, llogaridhënien, përgjegjshmërinë dhe mirëqeverisjen. Në këtë takim ndërgjegjësues ishin të pranishëm nëpunës të njësisë më të madhe të vetëqeverisjes vendore në vend.

Për Zyrën e Komisionerit Bashkia Tiranë është një partner korrekt dhe i përkushtuar në zbatimin e legjislacionit për të drejtën e informimit, ashtu si edhe në kultivimin e kulturës së transparencës dhe mirëqeverisjes. “Bashkia Tiranë mban një peshë shumë të madhe në dhënien e informacionit, po ashtu edhe në përcaktimin e standardeve të shërbimit për qytetarët. Të jesh në gjendje të informosh veten lirisht në kohë dhe hapësirë, me mjetet e duhura është kusht i domosdoshëm për të menduar në mënyrë demokratike. Zyra e Komisionerit është partner i çdo autoriteti publik, i çdo aktori të shoqërisë civile apo medias dhe patjetër, një derë e hapur për çdo qytetar, pasi kjo është një e drejtë dhe liri themelore e sanksionuar në Kushtetutën e Shqipërisë” – theksoi Komisioneri, z. Besnik Dervishi, në fjalën e tij përshëndetëse.

Kryetari i Bashkisë, z. Erion Veliaj e vlerësoi si një lajm shumë të mirë faktin që Tirana do të jetë mikpritëse e Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (ICIC) në 2024, duke e kthyer kryeqytetin në qendër graviteti globale. “Transparenca nuk është vetëm një detyrim ligjor, por një mision dhe Bashkia ka angazhuar shumë resurse për këtë qëllim. E drejta për informim nuk është një privilegj, por një domosdoshmëri për një shoqëri të lirë, ajo është një e drejtë dhe liri themelore” – tha ndër të tjera ai.

Në vijim të aktivitetit, për të pranishmit u prezantuan pikat kryesore të legjislacionit për të drejtën e informimit, ndryshimet dhe përmirësimet që ju bënë atij javën e kaluar nga Kuvendi, si dhe raste nga praktika e veprimtarisë së autoriteteve publike dhe Zyrës së Komisionerit. Një nga çështjet kryesore të trajtuara ishte ajo e transparencës proaktive (Programi i Transparencës dhe Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve), në funksion të përditësimit të vazhdueshëm të informacionit në shërbim të qytetarëve. Njëkohësisht, u theksua se forcimi dhe konsolidimi i rolit të koordinatorit brenda strukturës institucionale, shërben për më shumë përgjegjshmëri në ushtrimin e funksioneve publike.

Dita e të Drejtës për Informim, e njohur ndërkombëtarisht si Dita e Aksesit Universal në Informacion – International Day of Universal Access to Information (IDUAI) kremtohet prej vitit 2002. Ndërsa, prej vitit 2019 kjo datë është njohur zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.