3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Asambleja e 45-të Globale e Privatësisë

Asambleja Globale e Privatësisë (Global Privacy Assembly-GPA), aktiviteti më i rëndësishëm vjetor i fushës, zhvilloi punimet e edicionit të 45-të në datat 16-20 tetor 2023. Me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga 169 autoritete anëtare e vëzhguese, nga shoqëria civile, bota akademike, grupet e interesit, media, etj, takimi u organizua nga Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale të Bermudas (OPC), nën moton “Valë, Dallgë, Rryma”.

Gjatë punimeve të Sesionit të Mbyllur, të mbajtur në datat 18-20 tetor, u miratuan këto dokumente, të cilat do të nxisin forcimin e bazës rregullatore në këtë fushë:

  • Rezoluta mbi inteligjencën artificiale në çështjet e punësimit;
  • Rezoluta për sistemet gjeneruese të inteligjencës artificiale;
  • Rezoluta për arritjen e standardeve globale në mbrojtjen e të dhënave personale;
  • Rezoluta për të dhënat personale shëndetësore;
  • Rezoluta për mbrojtjen e të dhënave personale me perspektivë gjinore;
  • Rezoluta për ngritjen e bibliotekës së GPA;
  • Rezoluta për “Çmimin për të drejtat e njeriut dhe privatësinë”.

Punimet e Sesionit të Mbyllur u përqendruan në diskutimin e ndikimit të teknologjisë dhe digjitalizimit në përpunimin e të dhënave personale; përmirësimin e qeverisjes dhe garantimin e të drejtave nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe shkëmbimin e praktikave më të mira. Sipas agjendës, u paraqitën dhe u miratuan raportet vjetore të Grupeve të Punës së GPA. Me vendimmarrje unanime të anëtarësisë së organizatës u pranuan me të drejta të plota autoritetet e mbrojtjes së të dhënave personale të Brazilit, Nigerit dhe Nigerisë. Ndërsa, do të kenë statusin e vëzhguesit institucionet e Angolës, Bardadosit dhe Panamasë; Raporteri Special për të Drejtën e Privatësisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara; Zyra e Shtëpisë së Bardhë për Politikat në Shkencë dhe Teknologji, Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare dhe Zyra për të Drejtat Civile, Privatësinë dhe Transparencën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Sesioni i Hapur zhvilloi punimet në datat 16-17 tetor dhe diskutimet u përqendruan në 9 panele të ndryshme, ku u diskutua mbi tema me shumë interes për komunitetin e profesionistëve të privatësisë dhe më gjerë. Me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të botës akademike, shoqërisë civile, biznesit, medias etj, së bashku me ata të autoriteteve anëtare/vëzhguese të GPA, u fol për strategjitë e politikave për teknologjinë; problematikat e përdorimit të inteligjencës artificiale në optikën e kuadrit rregullator; nxitjen e ndërveprimit të autoriteteve të mbrojtjes së të dhënave me institucionet rregullatore të fushave të tjera, apo dhe raportin mes shërbimeve financiare dhe mbrojtjen e të dhënave. Tema të tjera që u ndoqën me interes nga të pranishmit ishin edhe ato në lidhje me vlerësimin e risqeve në këtë fushë; kuadri modern rregullator në raport me popullsitë indigjene; mekanizmat e transferimit ndërkombëtar të të dhënave dhe domosdoshmëria e bashkëpunimit; si dhe nevoja për më shumë veprim nga autoritet në funksion të garantimit të standardeve më të larta për mbrojtjen e të dhënave personale. Gjatë punimeve të Asamblesë u mbajtën edhe një sërë takimesh paralele të organizuara nga rrjete rajonale të autoriteteve apo institucione të fushës, organizata profesionistësh apo ndërkombëtare, grupe interesi, etj.

Në punimet e Sesionit të Hapur të GPA u mbajt edhe ceremonia e Çmimit “Giovanni Buttarelli”, ku këtë vit në vlerësim të kontributit të saj të çmuar ju akordua znj. Andrea Jelinek, ish-Kryetarja e parë e Bordit Evropian të Mbrojtes së të Dhënave (EDPB) dhe aktualisht Komisionere e Austrisë.