3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Indeksi i Transparencës Proaktive të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 2023

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka realizuar procesin e monitorimit të transparencës proaktive të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore me hartimin e Raportit të Indeksit të Transparencës për vitin 2023.

Nga rezultatet e monitorimit, konstatohet një përmirësim i lehtë në drejtim të publikimit të informacionit me karakter publik në Programin e Transparencës, por mbetet ende punë për t’u bërë, për të arritur nivelet maksimale të transparencës.

Në këtë lidhje konsultoni Indeksin e Transparencës Proaktive të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 2023