3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Indeksi i Transparencës Proaktive të Institucioneve Qendrore dhe të Varësisë 2023

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka realizuar procesin e monitorimit të transparencës proaktive të Institucioneve Qendrore dhe të Varësisë për vitin 2023.

Gjetjet në këtë raport kanë për qëllim të nxisin ndërgjegjësimin për zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, si dhe të rrisin nivelin e transparencës përmes publikimit proaktiv të informacionit nga kjo kategori e autoriteteve publike.

Në këtë lidhje konsultoni Indeksin e Transparencës Proaktive të Institucioneve Qendrore dhe të Varësisë 2023.