3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

E DREJTA E INFORMIMIT ZBATOHET PËR AUTORITETET PUBLIKE

E drejta juaj për të kërkuar informacion zbatohet për të gjitha autoritetet e parashikuara në Ligjin 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” . Autoritet publik quhet:

  • çdo organ administrativ i parashikuar në legjislacionin në fuqi për procedurat administrative, organet ligjvënëse, gjyqësore dhe ato të prokurorisë së çdo niveli, organet e njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet shtetërore dhe entet publike të krijuara me Kushtetutë ose me ligj;
  • shoqëritë tregtare ku shteti zotëron shumicën e aksioneve ose ushtrohen funksione publike, si më poshtë:
  • çdo person fizik ose juridik, të cilit i ëshë dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të funksioneve publike.