3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

KOMISIONERI

Z. Besnik Dervishi –  Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Z. Besnik Dervishi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1986.

Që prej vitit 2014 ushtron detyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndër të tjera, është kontribues në reformën e legjislacionit vendas për të drejtën për informim dhe për mbrojtjen e të dhënave personale, në drejtim edhe të përafrimit të tyre me kuadrin e Bashkimit Evropian dhe aktet ndërkombëtare.

Gjithashtu, z. Besnik Dervishi është angazhuar në mësimdhënie në sistemin e arsimit të lartë, Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe Shkollën e Magjistraturës.Z. Besnik Dervishi –  Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Z. Besnik Dervishi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1986.

Që prej vitit 2014 ushtron detyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndër të tjera, është kontribues në reformën e legjislacionit vendas për të drejtën për informim dhe për mbrojtjen e të dhënave personale, në drejtim edhe të përafrimit të tyre me kuadrin e Bashkimit Evropian dhe aktet ndërkombëtare.

Gjithashtu, z. Besnik Dervishi është angazhuar në mësimdhënie në sistemin e arsimit të lartë, Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe Shkollën e Magjistraturës.