3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2015-2-16

Nr.Data e regjistrimit të kërkesësObjekti  Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesës Tarifa
0103.02.2015Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga Universiteti Aleksandër Moisiu / Fakulteti i Biznesit, në përgjigje të ankesës.05.02.2015

Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar
PërfunduarNuk ka
0204.02.2015Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme / Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në përgjigje të ankesës. 06.02.2015

Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar
PërfunduarNuk ka
0311.02.2015Fotokopje e Urdhrit nr. 240, datë 22.12.2014 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për kryerjen e inspektimit administrativ pranë kontrolluesit Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.16.02.2015

Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar
PërfunduarNuk ka
0427.03.2015Fotokopje e dokumentacionit të dërguar nga “Komuna Vreshtas” në përgjigje të ankesës.30.03.2015

Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar
PërfunduarNuk ka
0531.03.2015Kërkesë për numrin e ankesave të ardhura në Zyrën e Komisionerit në lidhje me të Drejtën e Informimit dhe numrin e ankesave të rrëzuara.31.03.2015

Deri me datë 31.03.2015 kanë mbërritur 70 ankesa për të drejtën e informimit dhe janë rrëzuar 5 prej tyre.
PërfunduarNuk ka
0619.06.2015Fotokopje e dokumentacionit te dërguar nga Ministria e Mbrojtjes në përgjigje të ankesës20.06.2015

Fotokopje e dokumentacionit të kërkuar
PërfunduarNuk ka
0716.09.2015Fotokopje e dokumentacionit të plotë lidhur me ankesën e paraqitur pranë Zyrës së Komisionerit18.09.2015PërfunduarNuk ka
0815.10.2015Fotokopje e kërkesës për vënie në ekzekutim të pikës 2 të vendimit

nr.32 datë 11.05.2015
21.10.2015PërfunduarNuk ka
0924.12.2015Fotokopje e dokumentacionit lidhur me ankesën e paraqitur pranë Zyrës së Komisionerit24.12.2015PërfunduarNuk ka
1001.02.2016Korrespondenca e Komisionerit me autoritete të tjera shtetërore që mbulojnë apo mbikëqyrin çështjet e brokerimit apo tregjeve financiare në tërësi, veçanërisht AMF.01.02.2016PërfunduarNuk ka
1122.02.2016Kopje e shkresës së Komisionerit drejtuar Autoritetit Publik për të cilin paraqitej ankesë23.02.2016Përfunduar
125 Autoritete Publike te cilat kane miratuar programin e transparences.

nje mase administrative me gjobe per mos zbatimin e programit te transparences.

Sqarojme se duke konsideruar faktin qe Ligji nr. 119/2014 "Per te drejten e informimit' ka hyre ne fuqi rishtazi, Zyra e Komisionerit ka ndjekur nje perqasje drejt ndergjegjesimit te autoriteteve publike dhe trajnimit te koordinatoreve.
Nuk ka
1230.04.2016Informacion se cilët janë autoritetet publike që nuk e kanë zbatuar programin e transparencës dhe sa gjoba keni vendosur deri më sot?09.05.2016Përfunduar
125 Institucione kanë program transparence, janë caktuar 226 koordinatorë, janë kryer 124 Inspektime, janë dhënë 53 vendime ndërsa janë caktuar 2 gjoba kur një prej tyre është vendosur për mos miratim të programit të transparencës

Sqarojmë se duke konsideruar faktin qe Ligji nr. 119/2014 "Për te drejtën e informimit' ka hyrë në fuqi rishtazi, Zyra e Komisionerit që prej hyrjes në fuqi të detyrimeve ligjore ka ndjekur një qasje drejt ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe autoriteteve publike.
Nuk ka
1310.05.2016Cilat jane institucionet qe e zbatojne programin e transparences dhe sa prej tyre jane gjobitur ne rast te moszbatimit13.05.2016PërfunduarNuk ka
1427.05.2016Shkresa e Komisionerit drejtuar Autoritetit Publik për të cilin paraqitej ankesë07.06.2016Përfunduar
http://pyetshtetin.al/agjensia-e-legalizimit-urbanizimit-dhe-integrimit-te-zonave-ndertimore-informale/
Nuk ka
1507.06.2016Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit të Autoritetit Publik ALUIZNI13.06.2016PërfunduarNuk ka
1613.06.2016Informacion nëse kontrollues Pro Credit ka plotësuar pikën 5 të Rekomandimit nr. 6 dt. 14.05.201314.06.2016Përfunduar

Lista e punonjësve
Nuk ka
1725.07.2016Informacion mbi listën e plotë të stafit të Komisionerit duke përfshirë funksionin e punës, emër, mbiemër, adresën e emailit dhe numrin e telefonit për përdorim personal.02.08.2016Përfunduar
Viti 2014 – 26 ankesa
Viti 2015 – 274 ankesa. 2 masa administrative me gjobë të cilat mund të gjenden të publikuara në lidhjet e mëposhtme:
Vendimi 32
Vendimi 49
Viti 2016 - 440 ankesa 3 masa administrative me gjobe te cilat mund të gjenden te publikuara ne lidhjet e meposhtme:
Vendimi 65
Vendimi 66
Nuk ka
1819.10.2016Nr. i ankimeve që ka marrë Zyra e Komisionerit që prej hyrjes në fuqi të ligjit 119/2014 dhe nr. e masa administrative për institucionet që kanë shkelur ligjin.21.10.2016PërfunduarNuk ka
1924.10.2016Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesave të subjektit03.11.2016PërfunduarNuk ka
2030.11.2016Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesavetë subjektit09.12.2016PërfunduarNuk ka
2105.12.2016Informacion mbi ecurinë e shqyrtimit të ankesavetë subjektit09.12.2016Përfunduar

Nuk ka
2205.12.2016Nr i ankesave për te Drejtën e Informimit/ zgjidhjen e tyre09.12.2016Përfunduar

Viti 2014 - 26 ankesa
Viti 2015 - 274 ankesaViti 2016 – 606 ankesa
Nuk ka
2319.12.2016Informacion mbi numrin e punonjësve të cilët kanë statusin e ish të përndjekurit apo pasardhësit të tyre21.12.2016Përfunduar

Nuk ka