3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2017

Nr.Data e regjistrimit të kërkesësObjekti Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0120.02.2017

Kopje të procesverbalit të inspektimit

22.02.2017

Përfunduar

Nuk ka
0206.03.2017

Masat e marra për pastërtinë e figurës së personelit të institucionit, etj... (kërkesat gjenden në përgjigje)

09.03.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0309.03.2017

Listën e përditësuar të koordinatorëve për të drejtën e informimit të 61 Bashkive

13.03.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0420.07.2017

Nr. e ankesave për zbatimin e Ligjit nr. 119/2014 "Për te Drejtën e Informimit" nga gazetarë 1 janar 2016 – 30 Qershor 2017 dhe vendimet e Komisionerit

24.07.2017

Përfunduar

(122 ankesa, 6 vendime urdhërimi, 1 vendim rrëzimi dhe 3 vendime me masë administrative gjobë. Të gjitha ankesat e tjera janë zgjidhur me ndërmjetësimin e Zyrës së Komisionerit)

Nuk ka
0510.08.2017

Informacion mbi zbatimin e Ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit, (kërkesat e veçanta gjenden në përgjigjie)

23.08.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0628.08.2017

Informacion mbi mënyrën e formulimit të kërkesës për informacion

31.08.2017PërfunduarNuk ka
0728.08.2017

Informacion mbi monitorimin e programeve të transparencës

07.09.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0831.08.2017

Nr. i ankesave të shqyrtuara nga Komisioneri ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

07.09.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0916.10.2017

Informacion mbi formën që duhet të ketë një vendim gjyqësor në përputhje me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale të individëve

20.10.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
1023.10.2017

Nr. i padive kundër vendime të Zyrës së Komisionerit në fushën e të drejtës për informim për vitet 2016 -2017

24.10.2017Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
1104.11.2017

Kopje (të njëhsuar me orgjinalin) të praktikës së ankesës

04.11.2017PërfunduarNuk ka
1205.12.2017

Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2017 dhe çfarë vendimi është marrë për secilin ankim

07.12.2017PërfunduarNuk ka
1314.12.2017

Nr. i ankesave që ka marrë Zyra e Komisionerit në zbatim të Ligjit 119/2014 për periudhën janar - nëntor 2017 dhe nr. i gjobave vendosur ndaj koordinatorëve

15.12.2017Përfunduar

(541 ankesa; 4 drejtues (titullarë) dhe 3 koordinatorë për të drejtën e informimit janë sanksionuar me gjobë)

Nuk ka