3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2018

Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0123.01.2018

Kopje të praktikës së ankesës

23.01.2018

Përfunduar

Nuk ka
0209.02.2018

Fotografi nga seanca dëgjimore

09.02.2018

Përfunduar

Nuk ka
0311.02.2018

Kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj Publik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, daten zyrtare të e fillimit te punes, adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar.

19.02.2018

Përfunduar

Përgjigjie

Nuk ka
0419.02.2018

Kopje audio dhe transkriptim të seancës dëgjimore.

12.03.2018PërfunduarNuk ka
0502.03.2017

Informacion mbi aplikimin e Ligjit pë Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjit për të Drejtën e Informimit

19.03.2018Përfunduar

Pyetje dhe përgjigjie
Nuk ka
0607.03.2018

Informacion mbi aplikimin e legjislacionit për njoftimin dhe konsultimin publik

23.03.2018Përfunduar

Pyetje dhe përgjigjie
Nuk ka
0715.03.2018

Informacion mbi numrin e ankesave

19.03.2018Përfunduar

Pyetje dhe përgjigjie
Nuk ka
0827.03.2018

Kopje të shpenzimeve financiare të vitit 2017

28.03.2018Përfunduar

Të gjitha dokumentet ne lidhje me buxhetin e Zyrës se Komisionerit mund të shkarkohen në link-un: https://www.idp.al/buxheti-i-zyres-se-komionerit/

Nuk ka
0905.04.2018

Numri i të punësuarve gjatë muajit mars të vitit 2018

05.04.2018Përfunduar

Sipas VKM-së nr.60, datë 31.01.2018 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2018, në njësitë e qeverisjes Qendrore”, gjatë muajit mars të vitit 2018 është punësuar 1 (një) punonjës me kontratë të përkohëshme i cili nuk përfshihet në shërbimin civil.

Nuk ka
1010.04.2018

Kopje të praktikës së ankesës

13.04.2018PërfunduarNuk ka
1110.04.2018

Informacion mbi publikimin e të dhënave mbi arsimin e funksionarëve publik

17.04.2018

Përfunduar

Nuk përbën asnjë pengesë dhënia e përshkrimit të karrierës të funksionarëve publik që mbajnë detyrimin e deklarimit të pasurisë. Referuar pikës d), të nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të dhënat për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë bëhen publike pa kërkesë. Nuk vlen e njëjta gjë për punonjësit të cilët nuk kanë detyrim për deklarimin e pasurisë. Aksesi në të dhënat e tyre personale mund të jepet vetëm me pëlqimin e tyre në cilësinë e subjektit të të dhënave personale (referuar nenit 6/1/a ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar). Pëlqimi duhet të jepet me vullnetin e lirë dhe të jetë në formë shkresore.

Nuk ka
1219.04.2018

Kopje të Vendimit nr.4/2018 dhe Vendimit nr.5/2018

19.04.2018Përfunduar

Vendimi nr. 4

Vendimi nr. 5
Nuk ka
1319.04.2018

Pyetësor
“Për fuqizimin e personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet punësimit”

27.04.2018PërfunduarNuk ka
1426.04.2018

Informacion për bazën ligjore, në trajtimin e 2 ankesave nga ana e Zyrës së Komisionerit

09.05.2018PërfunduarNuk ka
1508.05.2018

Kërkesë për aplikim çertifikatë pronësie

09.05.2018PërfunduarNuk ka
1623.05.2018

Kërkesë për legalizim banese

24.05.2018PërfunduarNuk ka
1729.05.2018

Kërkesë për pajisje me certifikatë personale

11.06.2018PërfunduarNuk ka
1806.06.2018

Kopje të dokumentave të dosjes së procedurës administrative të ankesës së paraqitur

11.06.2018PërfunduarNuk ka
1913.06.2018

Informacion mbi mbi anonimizimin e të dhënave ne publikimin e vendimeve te gjykatave

18.06.2018Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
2025.06.2018

Kopje audio të seancës dëgjimore

03.07.2018PërfunduarNuk ka
2110.07.2018

Publikimi i informacioneve tregtare

11.07.2018Përfunduar
2231.08.2018

Informacion mbi gjendjen civile

06.09.2018PërfunduarNuk ka
2331.08.2018

Informacion mbi marrëdhënien punëdhënës - punëmarrës

06.09.2018PërfunduarNuk ka
2412.09.2018

Informacion mbi institucionet shëndetësore që kanë detyrim të përgatisin Programin e Transparencës

12.09.2018Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
2514.09.2018

Kopje e shkresës së praktikës së ankesës

14.09.2018PërfunduarNuk ka
2620.09.2018

Ankesë për të drejtën e Informimit

20.09.2018PërfunduarNuk ka
2703.10.2018

Cd Audio seancë dëgjimore

26.10.2018PërfunduarNuk ka
2808.10.2018

Kërkesë për informacion mbi legjislacionin

16.10.2018PërfunduarNuk ka
2910.10.2018

Informacion mbi procedurën e marrjes së vertimit për dëbime

12.10.2018Dërguar Autoritetit KompetentNuk ka
3012.10.2018

Korrepondenca e Zyrës së Komisionerit me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrine e Arsimit dhe kopje audio te seancës dëgjimore

15.10.2018PërfunduarNuk ka
3123.10.2018

Ankesë për të Drejtën e Informimit

26.10.2018PërfunduarNuk ka
3216.11.2018

Kopje të dokumentave të dosjes së procedurës administrative të ankesës së paraqitur

04.12.2018PërfunduarNuk ka
3317.11.2018

Kërkesë për vërtetim online

19.11.2018PërfunduarNuk ka
3419.11.2018

Të dhënat e koordinatorëve të bashkive

20.11.2018PërfunduarNuk ka
3526.11.2018

Info për informacionin financiar

07.12.2018PërfunduarNuk ka