3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2019

Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0110.01.2019

Informacion mbi Ligjin për të Drejtën e Informimit

15.01.2019PërfunduarNuk ka
0210.01.2019

Informacion mbi sigurimet shoqërore

16.01.2019DeleguarNuk ka
0321.01.2019

Kërkesën për informacion dhe përgjigjen regjistruar në regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve nr. 23

29.01.2019PërfunduarNuk ka
0431.01.2019

Informacion mbi Ligjin për Mbrojtjen e te Dhenave Personale në sistemet cloud

05.02.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0514.02.2019

Jashtë objektit të punës

15.02.2019PërfunduarNuk ka
0606.03.2019

Deleguar Koordinatorit për të Drejtën e Informimit në Ministrinë e Brendshme

18.03.2019PërfunduarNuk ka
0707.03.2019

jashtë objektit të punës

18.03.2019PërfunduarNuk ka
0822.03.2019

Një kopje të plotë të listes së punonjësve duke përfshirë: emër, mbiemër, funksionin, adresë emaili dhe numër telefoni për përdorim zyrtar.

26.03.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
0929.03.2019

Jashtë objektit të punës

08.04.2019PërfunduarNuk ka
1006.04.2019

Jashtë objektit të punës

12.04.2019PërfunduarNuk ka
1108.04.2019

Kopje të praktikës së ankesës

15.04.2019PërfunduarNuk ka
1208.04.2019

Kërkesë për informacion për balancën e të drejtës për informim me të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale

15.04.2019PërfunduarNuk ka
1324.04.2019

Kopje të praktikës së ankesës

02.05.2019PërfunduarNuk ka
1426.04.2019

Kërkesë për balancën e të drejtës për informim me të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale

09.05.2019PërfunduarNuk ka
1503.05.2019

Jashtë objektit të punës

06.05.2019PërfunduarNuk ka
1605.05.2019

Jashtë objektit të punës

06.05.2019PërfunduarNuk ka
1708.05.2019

Nr. i ankesave lidhur me cështjet LGBTI

09.05.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
1811.05.2019

Informacion mbi zbatimin e VKM-së nr.68, datë 07.02.2018

17.05.2019 Përfunduar

Përgjigjie
Bashkëngjitur përgjigjies
Nuk ka
1920.05.2019

Jashtë objektit të punës

20.05.2019PërfunduarNuk ka
2022.05.2019

Jashtë objektit të punës

24.05.2019PërfunduarNuk ka
2129.05.2019

Jashtë objektit të punës

30.05.2019PërfunduarNuk ka
2231.05.2019

Jashtë objektit të punës

06.06.2019DeleguarNuk ka
2304.07.2019

Akses në të dhënat personale

15.07.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
2405.07.2019

Informacion mbi procedurën që duhet ndjekur nga një shpk për vendosjen vullnetarisht të sistemit të survejimit CCTV

16.07.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka
2525.07.2019

Jashtë objektit të punës

02.08.2019PërfunduarNuk ka
2629.08.2019

Jashtë objektit të punës

02.09.2019DeleguarNuk ka
2706.09.2019Jashtë Objektit11.09.2019PërfunduarNuk ka
2814.09.2019Jashtë Objektit23.09.2019PërfunduarNuk ka
2921.09.2019Jashtë Objektit24.09.2019PërfunduarNuk ka
3022.09.2019Jashtë Objektit23.09.2019PërfunduarNuk ka
3109.11.2019Jashtë Objektit25.11.2019PërfunduarNuk ka
3218.11.2019

Kërkesë për të gjitha Vendimet e KDMIDP për vitet 2016-2019 dhe një kopje të këtyre Vendimeve

19.11.2019

Në faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit, www.idp.al, janë publikuar të gjitha vendimet e marra nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të ushtrimit të veprimtarisë së tij në përputhje me ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.
Ju bëjmë me dije se, këto vendime janë numërtuar në mënyrë kronologjike dhe publikuar sipas fushave përkatëse të cilat mund t’i konsultoni në lidhjet si më poshtë:

- https://www.idp.al/vendime-2016/
- https://www.idp.al/vendime-2017-ddi/
- https://www.idp.al/vendime-2018-ddi/
- https://www.idp.al/vendime-2019-ddi/
- https://www.idp.al/vendime-njkp/
- https://www.idp.al/vendime-2016-2/
- https://www.idp.al/vendime-2017-ha/
- https://www.idp.al/vendime-2018-ha/
- https://www.idp.al/vendime-2019-ha/

Nuk ka
3307.12.2019Jashtë Objektit13.12.2019PërfunduarNuk ka
3410.12.2019Jashtë Objektit20.12.2019PërfunduarNuk ka
3513.12.2019Kopje të Praktikës së Ankesës20.12.2019PërfunduarNuk ka
3613.12.2019Kopje të Praktikës së Ankesës20.12.2019PërfunduarNuk ka
3723.12.2019

Nr. i ankesave të depoziturara pranë KDIMDP në zbatim të ligjit 119/2014 dhe numrin e ankesave të depozituar nga gazetarët

27.12.2019Përfunduar

Përgjigjie
Nuk ka