3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca “E Drejta për Informim dhe Autoritetet Publike”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (Soros) organizuan sot në datë 17 dhjetor 2014 Konferencën “E Drejta për Informim dhe Autoritetet Publike”.

Qëllimi i Konferencës ishte prezantimi i risive të ligjit të sapo miratuar nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” përpara nëpunësve më të lartë të administratës publike. Në çelje të saj, fjala përshëndetëse u mbajt nga z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili shprehu angazhimin maksimal të Autoritetit që drejton në zbatimin rigoroz të ligjit “Për të drejtën e informimit”.

Konferencën e përshëndeti edhe Kryetari i Kuvendit, z. Ilir Meta, i cili në fjalën e tij theksoi se “Çdo qytetar duhet të ndihet i vetëdijshëm për të drejtën e informimit, por edhe i mbrojtur, pasi kufizimet e të drejtave dhe lirive të parashikuara në Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik, ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, duke mos cenuar thelbin e lirive dhe të drejtave e në asnjë rast, nuk mund të tejkalojë kufizimet e parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe aktet e tjera ndërkombëtare të cilat janë pjesë e sistemit të brendshëm ligjor shqiptar”.

Më pas Konferencën e përshëndeti edhe Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, znj. Milena Harito, si dhe z. Andi Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”. Gjatë Konferencës e mori fjalën edhe deputetja e Kuvendit, znj. Vasilika Hysi, relatore e ligjit “Për të drejtën e informimit” dhe atij “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, e cila theksoi angazhimin e Kuvendit të Shqipërisë për të hartuar ligje cilësore, ambicioz por edhe afër qytetarit, siç janë konkretisht ligjet e sipërpërmendura.

Ky zhvillim i ri i sistemit ligjor synon garantimin e njohjes së publikut me informacion, në kuadër të ushtrimit të së drejtave dhe lirive të tij, formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë, nxitjen e integritetit, transparencës dhe përgjegjshmërisë së Autoriteteve Publike. Zyra e Komisionerit në ushtrim të kompetencave të caktuara nga ligji, ka hartuar projekt dokumentet, si Projekt-Programi i Transparencës, Projekt-Formular Kërkese, Projekt-Regjistri i Kërkesave për Informacion, etj., të cilat u prezantuan gjatë Konferencës. Aktiviteti shënoi edhe hapin e parë të njoftimit për konsultim publik të projekt-akteve të miratuara në parashikim të dispozitave të ligjit “Për të drejtën e informimit”.

Fjala e plotë z. Besnik Dervishi