3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Rezoluta “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2023” miratohet nga Kuvendi

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, prezantoi Raportin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2023 në punimet e Seancës Plenare të datës 04.07.2024 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë .

Sipas procedurës, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2023”.

Raporti Vjetor 2023

Fjala e plotë e Komisionerit