3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Seminar trajnues me bankat e nivelit të dytë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave organizuan seminarin me temë “Përpunimi i të dhënave personale të punonjësve në sektorin bankar”. Në këtë seminar morën pjesë përfaqësues të departamenteve të burimeve njerëzore të bankave të nivelit të dytë. Gjatë seminarit, stafi i Zyrës së Komisionerit përditësuan pjesëmarrësit lidhur me ndryshimet e fundit ligjore dhe nënligjore, si dhe diskutuan mbi problematikat e ndryshme të ndeshura nga sistemi bankar në zbatim të ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

Pjesëtarët e stafit të Zyrës së Komisionerit referuan lidhur me detyrimet ligjore për përpunimin e të dhënave personale që në fazën e rekrutimit të punonjësve, si dhe gjatë procesit të punës, monitorimin e ambienteve të punës, aksesin në postën elektronike zyrtare, të dhënat biometrike, masat e sigurisë etj. Në këtë seminar përfaqësuesit e bankave u angazhuan për marrjen e masave konkrete për zbatimin e akteve nënligjore të Komisionerit, si dhe bënë sugjerime për përmirësimin e udhëzimet e prezantuara.