3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Zyra e Komisionerit merr pjesë në punimet e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Në datën 3 shtator 2014, Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e të dhënave Personale mori pjesë në punimet e Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut ku u diskutua projektligji “Për të drejtën e informimit” dhe projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar”. Përfaqësuesi i Zyrës së Komisionerit e vlerësoi si zhvillim pozitiv trajtimin e kërkesave për qasje ne informacion nëpërmjet trajtimit nga i njëjti Autoritet që mbikëqyr zbatimin e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo ndikon në gjetjen e balancës midis dhënies së informacionit dhe të drejtës për privatësi.

Risitë që sjell projektligji “Për të drejtën e informimit” fokusohen ndër të tjera në:
– krijimin e një figure të re, siç është koodinatori për të drejtën e informimit, dhe parashikimin e kompetencave të tij;
– mbrojtjen e së drejtës për informim që ka çdo qytetar, pa qenë nevoja të sqarojë motivet;
– rregullimin e përgatitjes dhe miratimit të programeve të transparencës;
– rregullimin e njohjes me informacionin/dokumentin zyrtar publik;
– parashikimin e kufizimit të së drejtës për informim;
– parashikimin e shkeljeve dhe sanksioneve administrative;
– rregullimin e kompetencave dhe procedurave për shqyrtimin e ankesave.