3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Konferenca rajonale për të drejtën e informimit – Berat

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Berat konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Ky aktivitet vjen pas takimeve të ngjashme të zhvilluara më herët gjatë këtij muaji në Gjirokastër dhe në muajin mars në Elbasan, si dhe gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2015 në Korçë, Vlorë e Shkodër.

Konferenca kishte për qëllim të njihte dhe të trajnonte përfaqësuesit e strukturave të pushtetit vendor, si dhe atyre të institucioneve qendrore në nivel vendor, me detyrimet e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, në përfundim të procesit të riorganizimit të organeve të vetëqeverisjes vendore nga zbatimi i reformës administrativo-territoriale. Në këtë Konferencë ishin të ftuar, z. Fadil Nasufi, Prefekti i Qarkut, drejtues dhe përfaqësues të njësive të tjera të qeverisjes vendore të këtij qarku, përfaqësues të institucioneve qendore në nivel vendor, nga shoqëria civile, media, etj.

Z. Besnik Dervishi, në fjalën e tij vlerësoi faktin se nxitja e kulturës së transparencës nga Autoritetet Publike është domosdoshmëri për një administratë moderne dhe të përgjegjshme. Komisioneri, theksoi, se gjatë periudhës gati 20-mujore që nga hyrja në fuqi e ligjit, institucioni ka reflektuar dhe zbatuar në punën e tij praktikat dhe eksperiencat më të mira evropiane. Z. Dervishi tha se ka ardhur koha që programet e transparencës duhet të përmirësohen, për të reflektuar specifikat e Autoriteteve Publike respektive, ndërsa duhet të forcohet roli i koordinatorit për të drejtën e informimit.

Konferencën e përshëndeti dhe z. Nasufi, që e vlerësoi atë të rëndësishme jo vetëm për përmbushjen e detyrimeve ligjore, por për një administratë publike të hapur dhe efikase në shërbim të qytetarëve. Zyra e Komisionerit mbajti një prezantim, ku të pranishmit u njohën më në detaje me risitë e ligjit dhe me disa raste praktike. Prezantimi shërbeu edhe si një udhërrëfyes për procesin e trajtimit të kërkesave të qytetarëve nga Autoritetet Publike, ndërsa u vlerësua me rëndësi hartimi, plotësimi me sa më shumë informacion dhe përditësimi i programit të transparencës.