3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë

Krijimi i mjedisit të sigurt digjital është ndër sfidat kryesore ku kontribuojnë edhe Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale për edukimin e shëndetshëm të brezit të ri. Miratimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve të shkollave 9-vjeçare për mbrojtjen e të dhënave personale” në Konferencën e 38-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC), i hartuar nga Grupi i Punës për Edukimin Digjital (DEWG), ka hedhur bazat për një aksion gjithëpërfshirës në shkallë botërore, në mënyrë që ky dokument të jetë pjesë e kurrikulës së arsimit të detyrueshëm.

Raporti i Grupit të Punës për periudhën 2016-2017 ka theksuar angazhimin e shumë Autoriteteve, mes të cilave edhe të Zyrës së Komisionerit, të cilat janë duke punuar në këtë drejtim. Është konsideruar si sukses përkthimi i “Kuadrit të aftësimit” në 6 gjuhë të tjera të ndryshme, mes tyre edhe në shqip (dokumenti origjinal: në anglisht dhe në frëngjisht). Ndërsa, vlerësohet se partneriteti me institucionet e specializuara – ministritë e Arsimit, Inovacionit apo Strategjisë Digjitale, është i rëndësishëm jo vetëm për përfshirjen e “Kuadrit” në kurrikul, por edhe për të optimizuar burimet e nevojshme në trajnimin e mësuesve. Në raport, theksohet edhe puna që kanë bërë Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave për promovimin e këtij dokumenti në faqet e tyre zyrtare, apo në zhvillimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese nëpër shkolla. Aktualisht, Zyra e Komisionerit është duke zhvilluar fushatën “Privatësi dhe Siguri” për të konsultuar “Kuadrin e aftësimit” me mësues e psikologë të arsimit të detyrueshëm nëpër qytete të ndryshme të vendit.

Grupi i Punës për Edukimin Digjital i krijuar në vitin 2013, ku dhe Zyra e Komisionerit është anëtare, bashkëdrejtohet nga Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale të Francës dhe Kanadasë. Ky forum i Konferencës Ndërkombëtare ka për qëllim diskutimin dhe shkëmbimin e praktikave më të mira që promovojnë edukimi digjital në grupmoshat parauniversitare.

Raporti i Grupit të Punës për Edukimin Digjital për periudhën 2016-2017 (shqip) (anglisht)