3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

Udhëzues i Zyrës së Komisionerit për përpunimin e të dhënave personale gjatë telepunës në kuadër të masave kundër COVID-19

Për shkak të situatës të krijuar nga pandemia COVID-19, punëdhënësit me qëllim vazhdimin e aktivitetit të tyre kanë parë si alternativë përdorimin e “telepunës”, si një mënyrë efikase në situata të tilla. Gjatë “telepunës”, meqenëse ka një devijim të mundshëm nga proceset standarde të aktivitetit, potencialisht, ekziston mundësi më e lartë për keqpërdorim të qëllimshëm apo aksidental të të dhënave personale.

Gjithashtu, aplikimi për herë të parë ose rritja e përdorimit të mjeteve të “telepunës” mund të ngrejë si problem çështjen e marrjes së masave shtesë lidhur me sigurinë e të dhënave nga kontrolluesit publik dhe privat.

Për rrjedhojë, lind nevoja që punëdhënësit (kontrollues të të dhënave personale) dhe subjektet e të dhënave të orientohen në çështjet e garantimit të standardeve të ruajtjes, përpunimit dhe sigurisë së të dhënave personale. Në këtë kuadër, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, si dhe në vijim të publikimit të:
· “Udhëzuesit për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19”;
· “Udhëzuesit për përpunimin e të dhënave personale në sektorë specifikë në kuadër ta masave kundër COVID-19”; dhe
· “Udhëzuesit për përpunimin e të dhënave personale sipas Protokolleve të Masave Higjieno-Sanitare COVID-19”;
hartoi edhe “Udhëzuesin për përpunimin e të dhënave personale gjatë telepunës në kuadër të masave kundër COVID-19”, për të sjell në vëmendje të çdo pale të interesuar disa aspekte konkrete në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale gjatë “telepunës”, nga situata e krijuar prej pandemisë.

Çdo kontrollues publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, është i detyruar të veprojë në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mund t’i referohet për orientim në kuadër të përmbushjes se detyrimeve ligjore këtij udhëzuesi, të cilin e konsultoni të plotë në këtë lidhje (udhëzuesi telepuna).