3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

FORMULAR ANKESE PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Formularin e plotësuar, mund ta dërgoni pranë Zyrës së Komisionerit në adresën e-mail info@idp.al, dorazi ose nëpërmjet postës në adresën: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, kodi postal 1001, Tiranë.

Ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”