3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

MATERIALE NDËRGJEGJËSUESE PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit“, i ndryshuar, ju jep të drejtën të kërkoni informacion nga të gjitha autoritetet publike dhe shoqëritë me kapital publik në Shqipëri.