3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT: FORCIMI I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE LIDHUR ME MBIKËQYRJEN DHE MONITORIMIN E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE, SI NË SEKTORIN PUBLIK ASHTU EDHE NË ATË PRIVAT.

Objektivi kryesor i Projektit të Binjakëzimit është forcimi i kapaciteteve institucionale të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Shqipëri, lidhur me mbikëqyrjen dhe monitorimin e mbrojtjes së të dhënave personale, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Në mënyrë specifike Projekti ka për qëllim të mbështesë Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Shqipëri në përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit kombëtar dhe konkretisht të Ligjit Nr. 9887/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale“, të ndryshuar, me legjislacionin e BE-së në fushën e mbrojtjes së të dhënat personale, si dhe zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve administrative të institucioneve shqiptare për të zbatuar acquis-in përkatës të Bashkimit Evropian.

Rezultatet e pritshme të Projektit janë:

  • Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me GDPR dhe Direktivën e Policisë 680/2016;
  • Ndërtimi i kapaciteteve për zbatimin e kuadrit të ri ligjor mbi mbrojtjen e të dhënave personale;
  • Rritja e ndërgjegjësimit të kontrolluesëve dhe përpunuesëve, në mënyrë që të sigurohet që ata të respektojnë ligjin e ri mbi mbrojtjen e të dhënave personale.