3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

TWINNING

Mirësevini në faqen e projektit të Binjakëzimit të BE-së “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e Bashkimit Evropian”

Në këtë faqe interneti do të gjeni informacione mbi:

  • Projektet e binjakëzimit në përgjithësi;
  • Objektivat e projektit të Binjakëzimit të BE-së “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e Bashkimit Evropian”;
  • Zbatimi i projektit dhe komponentët përkatës;
  • Informacion mbi institucionet partnere të projektit;
  • Lajme;
  • Kontakte