REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2024

Nr. Rendor Data e kërkesësObjekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
0104.01.2024Rastet e raportimeve nga gazetarët apo punonjësit e mediave për periudhën kohore 1 janar 2023 - 31 dhjetor 2023 mbi keqpërdorimin e të dhënave të tyre personale si dhe nëse janë depozituar ankesa apo denoncime nga gazetarë apo punonjës të mediave lidhur me mos aksesin në informacion për të njëjtën periudhë.12.01.2024Në lidhje me pyetjen e parë mbi rastet e raportimeve nga gazetarët apo punonjësit e mediave për periudhën kohore 1 janar 2023 - 31 dhjetor 2023 mbi keqpërdorimin e të dhënave të tyre personale, Zyra e Komisionerit ju informon se, për periudhën e kërkuar është trajtuar 1 (një) rast i kësaj natyre. Zyra e Komisionerit, në zbatim të të drejtave dhe kompetencave që i njeh ligji nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, ka vlerësuar se ankesa është jashtë objektit të ligjit të sipërpërmendur dhe se duhet të trajtohet nga organet kompetente ligjzbatuese.
Për sa i përket pyetjes së dytë, nëse pranë institucionit tonë janë depozituar ankesa apo denoncime nga gazetarë apo punonjës të mediave lidhur me mos aksesin në informacion, ju informojmë se gjatë vitit 2023, Zyra e Komisionerit ka administruar 957 ankesa në total. Për aq sa mund të evidentojmë, rezultojnë se rreth 390 ankesa janë paraqitur nga gazetarë dhe rreth 170 ankesa nga organizata të shoqërisë civile.

Gjithashtu, statistikat mbi numrin e ankesave të paraqituara nga gazetarë ndër vite, mund ti gjeni të publikuara në faqen tonë zyrtare www.idp.al në rubrikën “Raporte Vjetore”.

E plotëNuk ka
0219.01.2024Kopje Audio e CD te seances degjimore01.02.2024Derguar fatura per arketim per kopje CDNë proces60 Lek
0319.01.2024Cfarë masash ka marrë KDIMDP per mospublikimin e njoftimeve per sulmet kibernetike nga ana e AKCESK ne faqen e vet zyrtare.25.01.2024Bazuar në pikën 2 të nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, i ndryshuar, çdo autoritet publik publikon në faqen zyrtare të gjitha kategoritë e informacioneve të përcaktuara në këtë dispozitë ligjore. Gjithashtu, sipas shkronjës l të pikës 2 të nenit 7 të ligjit, duhet të publikohet “çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik”. Për sa më sipër, gjatë publikimit të informacionit/dokumentacionit në faqen zyrtare, çdo autoritet publik i referohet parashikimeve ligjore që rregullojnë veprimtarinë e tij institucionale.
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron dhe mbikëqyr zbatimin e programeve të transparencës në përputhje me ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, i ndyshuar, “Rezolutën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për miratimin e veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit” dhe planin vjetor të punës.
E plotëNuk ka
0431.01.2024Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Manuale udhëzues dhe formulari për ankimim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut12.01.2024Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut.
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi
Manuale udhëzues dhe formulari për ankimim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Gjykata e Strasburgut).
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_6_criminal_SQI
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Your_Application_SQI
Formulari për ankimim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Gjykata e Strasburgut).

Bashklidhesja-1
E plotëNuk ka
0501.02.2024Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2023 dhe sa prej tyre janë administruar gjatë vitit kalendarik (duke përfshirë shqyrtimin e ankesave të referuara nga 2022 dhe ato të përcjella për vitin pasardhës)? A ka të dhëna se sa ankesa janë bërë nga gazetarë dhe / ose media gjatë vitit 2023? Informacion për ecurinë e ankesave të administruara nga zyra juaj gjatë vitit 2023? Pra sa janë refuzuar se janë jashtë objektit, sa janë zgjidhur me ndërmjetësim, në sa raste Komisioneri ka dalë me vendim, etj.06.02.2024Gjatë vitit 2023, Zyra e Komisionerit administroi 956 ankesa me objekt “Ankim ndaj refuzimit për dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare” si dhe vijoi me shqyrtimin administrativ të 48 procedurave të mbartura nga viti 2022 (gjithsej 1004 ankesa).

Referuar të dhënave, për aq sa mund të indentifikohen, ankesat e paraqitura janë grupuar në katër kategori, sipas grafikut të mëposhtëm.

2023
Gazetarë 395
Qytetar 367
OSHC 171
Avokatë 23

Nga totali prej 1004 ankesash, për 609 prej tyre informacioni/dokumentacioni i kërkuar u është vënë në dispozicion ankuesve, gjatë zhvillimit të procesit të hetimit administrativ nga ana e Zyrës së Komisionerit.

Gjithashtu, Zyra e Komisionerit është shprehur me 45 vendime për 46 ankesa. Nga këto vendime, janë dhënë 41 vendime urdhërimi për dhënie informacioni, 3 vendime rrëzimi, dhe 1 vendim me sanksion administrativ.

Ndërkaq, 146 ankesa kanë rezultuar jashtë objektit të cilat rezultojnë për çështje me natyrë individuale, ose trajtohen nga ligje të tjera specifike. Gjithashtu, rezultojnë 22 ankesa të refuzuara, bazuar në kufizimet e LDI-së, 59 ankesa janë paraqitur jashtë afatit, 36 ishin të paplota, si dhe 86 të tjera janë mbartur për shqyrtim në vitin 2024.
E plotëNuk ka
0607.02.2024Gjatë vitit 2023 Komisioneri a ka pasur ankesa për transparencë
bashkive? A ka berë Komisioneri ndonjë vërejtje, sugjerim apo memo ndaj Bashkive, lidhur me
problematikat e konstatuara në Programet e Transparences dhe nëse ka pasur masa të dhëna.
13.02.2024Në lidhje me kërkesën tuaj ju informojmë se, gjatë vitit 2023 nuk është regjistruar asnjë ankesë në lidhje me funksionimin e programeve të transparencës për njësitë e vetëqeverisjes vendore. Ndërkohë, Zyra e Komisionerit, në kuadër të detyrave dhe kompetencave të përcaktuar me ligj, ka monitoruar vazhdimisht zbatimin e programeve të transparencës të autoriteteve publike përfshirë edhe pushtetin vendor.

Përpara monitorimit final vjetor, Zyra e Komisionerit ka rikujtuar njësitë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet komunikimit zyrtar “për të marrë masa për garantimin e mbarëvajtjes së faqes zyrtare të Bashkisë ku të publikohet/perditësohet programi model i transparencës i NJVV, sipas modelit te miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Gjithashtu, Zyra e Komisionerit iu shpërndau njësive të vetëqeverisjes vendore edhe Rekomandimin “Për zbatimin e programit institucional të transparencës të autoriteteve publike.

Në konkluzion të procedurave administrative, për ato njësi të vetëqeverisjes vendore të cilat nuk kishin marrë masa për zbatimin e programit të transparencës ose nuk paraqitën pranë Zyrës së Komisionerit asnjë argument apo provë për të arsyetuar mospërmbushjen, Zyra e Komisionerit miratoi 7 vendime urdhërimi për vënien në zbatim/përditësim të programit të transparencës, si dhe vendosi sanksion administrativ gjobë për personat përgjegjës sipas përcaktimit ligjor.

Vendimet e Zyrës së Komisionerit i gjeni të publikuara në lidhjet e mëposhtme:
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/12/Vendim-Urdherimi-Bashkia-Librazhd.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/12/Vendim-Urdherimi-Bashkia-Fushe-arrez-1.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/12/Vendim-Urdherimi-Bashkia-Kelcyre.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/01/Vendim-Urdherimi-Bashkia-Divjake.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/12/vendim_67_dpdi_2023.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/12/vendim_68_dpdi_2023.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2023/01/Vendim-Urdherimi-Bashkia-Kruje-1.pdf

E plotëNuk ka
0720.02.2024I njejte me kërkesën nr. 0504.03.2024I njejte me pergjigjen nr. 05I plotëNuk ka
0826.02.2023Informacion mbi fillimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe konkretisht të Aktit për Shërbimet Digjitale dhe Aktit për Tregjet Digjitale28.02.2024Në lidhje me kërkesën mbi fillimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe konkretisht të Aktit për Shërbimet Digjitale dhe Aktit për Tregjet Digjitale, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk disponon informacion, duke qenë se legjislacioni nuk bën pjesë në aktet për zbatimin e të cilave është përgjegjëse.

I plotëNuk ka