3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I KONTROLLUESVE TË CERTIFIKUAR

1 – Assist
2 – The Plaza Tirana
3 – Kredo Financë
4 – Paylink
5 – Albanian Debt Consulting Agency
6 – Micro Credit Albania
7 – Intesa San Paolo Bank Albania
8 – One Telecommunication
9 – Albtelecom
10 – Union Financiar Tiranë
11 – Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST)
12 – IUTE Credit Albania
13 – Medical Response for Diplomatic Corps (MRDC)
14 – FED Invest