3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

REGJISTRI I ORGANIZMAVE TË AKREDITUAR

Kushtet dhe kriteret për autorizimin e subjekteve të interesuara për certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit (SMSI) për mbrojtjen e të dhënave personale parashikohen në nenet 7 dhe 8 të Udhëzimit nr. 48 datë 14.09.2018 “Për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit, të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre”.