3-5 QERSHOR 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE
E KOMISIONERËVE TË INFORMIMIT
www.informationcommissioners2024.al

|

PROGRAMI MODEL I TRANSPARENCËS PËR AUTORITETET PUBLIKE

“Modeli i kërkesës” (shkarko) dhe “Modeli i Përgjigjes” (shkarko)“Për dhënie të informacionit/dokumentacionit” që rekomandohet të përdoret nga Autoritetet Publike, sipas lidhjes nr. 3.

Aktet shkresore që rekomandohen të përdoren nga Autoritetet Publike për vendimmarrjet sipas lidhjes nr. 4:

a. “Për refuzimin e formës së kërkuar” (neni 14/4) (shkarko);

b. “Për zgjatjen e afatit” (neni 15/3) (shkarko);

c. “Për rishikimin e dokumenteve të klasifikuara dhe shtyrjen e afatit” (neni 17/5) (shkarko).